Công ty em soạn thảo hợp đồng lao động ký có thời hạn 01 năm với em. Trong nghĩa vụ của người lao động, công ty có điều khoản: Nếu muốn chấm dứt Hợp đồng lao động thì phải báo trước 30 ngày, đồng thời bồi thường 01 tháng lương cơ bản cho người sử dụng lao động. Như vậy, cho em hỏi điều kiện bồi thường 01 tháng lương cơ bản này có đúng với quy định của luật lao động không ạ?

Hỏi: Công ty em soạn thảo hợp đồng lao động ký có thời hạn 01 năm với em. Trong nghĩa vụ của người lao động, công ty có điều khoản: Nếu muốn chấm dứt Hợp đồng lao động thì phải báo trước 30 ngày, đồng thời bồi thường 01 tháng lương cơ bản cho người sử dụng lao động. Như vậy, cho em hỏi điều kiện bồi thường 01 tháng lương cơ bản này có đúng với quy định của luật lao động không ạ?

Đáp: Công ty em soạn thảo hợp đồng lao động ký có thời hạn 01 năm với em. Trong nghĩa vụ của người lao động, công ty có điều khoản: Nếu muốn chấm dứt Hợp đồng lao động thì phải báo trước 30 ngày, đồng thời bồi thường 01 tháng lương cơ bản cho người sử dụng lao động. Như vậy, cho em hỏi điều kiện bồi thường 01 tháng lương cơ bản này có đúng với quy định của luật lao động không ạ?

error: Content is protected !!