Công ty của tôi đã được xây dựng phương án chữa cháy (PACC) theo mẫu PC11 và được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư số 66/2014/TT-BCA. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì công ty tôi có phải xây dựng lại PACC theo mẫu số PC17 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hay không? Ngoài ra, công ty tôi muốn mở một lớp tập huấn và cấp chứng nhận về PCCC thì cần làm những thủ tục gì?

Hỏi: Công ty của tôi đã được xây dựng phương án chữa cháy (PACC) theo mẫu PC11 và được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư số 66/2014/TT-BCA. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì công ty tôi có phải xây dựng lại PACC theo mẫu số PC17 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hay không? Ngoài ra, công ty tôi muốn mở một lớp tập huấn và cấp chứng nhận về PCCC thì cần làm những thủ tục gì?

Đáp: 1. Nội dung thứ nhất:
Theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 53 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, PACC của cơ sở đã được xây dựng theo Mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu không có sự thay đổi lớn về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc như: Xây dựng thêm công trình, thay đổi về công nghệ sản xuất; tồn chứa thêm các hàng hóa, hóa chất có nguy hiểm cháy, nổ… và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy như: Tình trạng đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy… thì tiếp tục được sử dụng, không phải xây dựng và phê duyệt lại.

2. Nội dung thứ hai:
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, gồm:
* Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện;
– Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện;
– Danh sách trích ngang lý lịch của người được huấn luyện.
* Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị tổ chức huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện;
– Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký tham gia huấn luyện.

error: Content is protected !!