Chỉ dẫn cho bên dự thầu được quy định như thế nào?

Hỏi: Chỉ dẫn cho bên dự thầu được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 220, luật thương mại 2005 quy định về chỉ dẫn cho bên dự thầu như sau:
-Bên mời thầu có trách nhiệm chỉ dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện dự thầu, các thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các câu hỏi của bên dự thầu.

error: Content is protected !!