Cá́ch tính thời hạn?

Hỏi: Cá́ch tính thời hạn?

Đáp: – Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác
– Cách tính:
+ Đơn vị đo: các đơn vị đo lường thời hạn được chính thức thừa nhận như phút, giờ, ngày, tháng, năm.
+ Xác định điểm mốc: thời điểm bắt đầu từ thời hạn và thời điểm kết thúc thời hạn.
+ Hệ quy chiếu thời gian: tính theo dương lịch trừ trường hợp có thoả thuận khác.
– Thời điểm bắt đầu thời hạn:
+ Khi thời hạn xác định bằng phút, giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm đã xác định;
+ Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính, mà tính từ ngày tiếp theo của ngày được xác định;
+ Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo của ngày xảy ra sự kiện đó.
– Thời điểm kết thúc thời hạn:
+ Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn;
+ Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn;
+ Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn. Nếu tháng cuối cùng không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.
+ Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn;
+ Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó;
+ Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc 24h của ngày đó,

error: Content is protected !!