Các nguyên tắc pháp lý về dẫn độ bao gồm những nguyên tắc nào?

Hỏi: Các nguyên tắc pháp lý về dẫn độ bao gồm những nguyên tắc nào?

Đáp: Quá trình phát triển chế định dẫn độ tôi phạm đã hình thành nên hê thống các nguyên tắc chỉ đạo trong toàn bộ hoạt động dẫn độ tội phạm.
+ Nguyên tắc có đi có lại + Nguyên tắc định danh kép:
+ Nguyên tắc không dẫn độ công dân nước mình + Nguyên tắc không dẫn độ tội phạm chính trị + Các vấn đề pháp lý khác về dẫn độ tội phạm

error: Content is protected !!