Các hình thức của hợp đồng ủy thác?

Hỏi: Các hình thức của hợp đồng ủy thác?

Đáp:

Căn cứ điều 159, luật thương mại 2005 quy định về hợp đồng uỷ thác như sau:
-Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!