Bảo lưu điều ước quốc tế là hành vi pháp lý đơn phương của một bên nhằm chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế đó.

Hỏi: Bảo lưu điều ước quốc tế là hành vi pháp lý đơn phương của một bên nhằm chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế đó.

Đáp: Sai. “Bảo lưu điều ước quốc tế là hành động đơn phương bất kể cách viết hoặc tên gọi như nào của một quốc gia đưa ra khi ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập điều ước quốc tế, nhằm qua đó loại bỏ hoặc sửa đổi hiệu lực pháp lý của một hoặc một số quy định của điều ước trong việc áp dụng chúng đối với quốc gia đó” (Điều 2(1) Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế). Như vậy, bảo lưu điều ước quốc tế không nhằm chấm dứt hiệu lực của điều ước mà chỉ nhằm loại bỏ hoặc sửa đổi hiệu lực pháp lý của một hoặc một số quy định của điều ước trong việc áp dụng với quốc gia đưa ra tuyên bố bảo lưu.

error: Content is protected !!