Bản chất của thỏa thuận trọng tài trong quan hệ luật thương mại quốc tế?

Hỏi:Bản chất của thỏa thuận trọng tài trong quan hệ luật thương mại quốc tế?

Đáp: – Bản chất của thoả thuận ở đây thể hiện ở chí thống nhất sự đồng thuận, tự nguyên của tất cả các bên tranh chấp. Một thoả thuận trọng tài sẽ không có giá trị pháp lý nếu chỉ là ý chí chủ quan của một bên hay là sự áp đặt của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Pháp luật của các nước thường đưa ra mét khung pháp lý chung nhất mà trong phạm vi đó ý chí của các bên được tôn trọng tuyệt đối và điều kiện tiên quyết để xác lập thoả thuận trọng tài
– Theo quy định tại Điều 27 Luật TTTM “2. Trung tâm trọng tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận” .Nói cách khác, trọng tài không phải là một tổ chức kinh tế được lập ra để kinh doanh dịch vụ xét xử. Tuy nhiên, khi các bên có tranh chấp mang ra trọng tài thương mại thì trọng tài thu phí từ khách hàng- các bên tranh chấp thông qua việc bảo đảm tính khách quan, công bằng, vô tư, thủ tục đơn giản và độ bảo mật cao khi tiến hành xét xử. Tuy nhiên dịch vụ pháp lý mà trọng tài thương mại cung cấp không nhằm mục đích sinh lợi, hoạt động của họ là lấy thu bù chi.

error: Content is protected !!